terug>>

KINDEREN GESCHEIDEN OUDERS ZIJN DEPRESSIEVER
17 december, Bron: Gezondheidsnet.rnews.be

Scheiden doet lijden. Niet alleen door de partners zelf, maar misschien nog meer door de kinderen.

Meer angstgevoelens, vaker blijven zitten en een lagere tevredenheid. En dus scoren kinderen van gescheiden ouders een stuk hoger op de depressieschaal. Ook al heeft een scheiding dus niet meteen zichtbaar invloed op de kinderen, toch mogen de gevolgen van een scheiding niet onderschat worden. 
Qua zakgeld en persoonlijke bezittingen, zoals gsm’s en spelconsoles, hebben de kinderen van gescheiden ouders het vaak beter. Toch zijn ze minder tevreden met hun bezittingen, met de algemene materiële omstandigheden en de huisvesting. 
Al kunnen ouders de gevolgen van een scheiding wel proberen beperken. "Een goede ouder-kindrelatie, weinig conflicten en een ondersteunende opvoeding na de scheiding zijn factoren die het negatieve effect van een scheiding kunnen inperken.", aldus de Leuvense onderzoekers.
Zes studenten van de K.U. Leuven voerden het onderzoek uit bij 2.000 Vlaamse jongeren tussen 12 en 18 jaar. Eén op vier maakte een scheiding van zijn ouders mee...

 

Les enfants de parents séparés sont plus dépressifs

17 décembre, Source :Gezondheidsnet.rnews.be

 

Se séparer fait souffrir.Pas seulement le partenaire, mais peut-être encore plus les enfants.

 

Plus de bouffées d’angoisse, plus d’inactivité et une plus grande insatisfaction. Les enfants de parents séparés se situent donc plus haut sur l’échelle de la dépression. Même si une séparation n’a pas d’effet visible immédiat sur les enfants, on ne peut néanmoins sousestimer les conséquences d’une séparation. Pour ce qui est de l’argent de poche et des objets personnels comme GSM et consoles de jeux, ils sont souvent plus gâtés. Mais ils sont moins contents de ce qu’ils ont, de leurs conditions matérielles et de leur logement. Même si leurs parents essayent de limiter les conséquences de la séparation. « Une bonne relation parent-enfant, peu de conflits et l’appui d’une bonne éducation après la séparation sont des facteurs qui peuvent limiter l’effet négatif d’une séparation », concluent les enquêteurs louvanistes.

Six étudiants de la K.U.Leuven ont enquêté auprès de 2.000 jeunes flamands de 12 à 18 ans.

Un sur quatre avait dû vivre la séparation de ses parents…..

 

Transmis via Nieuwsbrief VCD nr 6 Januari 2010

Traduction RYL